Vedtægter for Racehunde-klubben

§1: Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Racehunde-klubben (RHK).

Foreningens hjemsted er siddende formands adresse.

§2: Foreninges mål:

At samle hunde ejere af hunde på tværs af racer og klubber. RHK vil arrangerer events og udstillinger i hele landet så vidt det er muligt.

Alle er velkomne i RHK, vi vil arbejde på at nye udstillere og hundeejere føler sig velkomne og bliver hjulpet.

På udstillinger arrangeret af RHK dømmes efter FCI og UCI standarder.

RHK´s mål er at sikre de enkelte racers sundhed gennem oplysning og viden. Samt værne og fremme racer af lille popularition.

§3: Foreningens samarbejde og organisatione:

RHK er åbne for samarbejde med andre klubber og interesse organisationer samt foreninger på tværs af landsdele.

RHK´s bestyrelse kan søge internationalt tilhørsforhold hvis det er muligt.

§4: Medlemmer:

Alle med interesse for hunde og socialt samvær.

Stk 2: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 3: Medlemsskabet ophører ved kontingent restance.

Stk. 4: Personer der er dømt for hundehandel eller misrygt af dyr kan ikke søge optagelse som medlem af foreningen.

Stk. 5: Der kan tegnes selvstændige A medlemsskab for alle personer. Der kan tegnes hustands medlemsskab for en navngiven husstand uanset antal.

Stk. 6: Bestyrelsen kan ved væsentlig overtrædelse af RHK´s vedtægter og retningslinjer, beslutte at medlemmet skal ekskluderes. Man har som varslet ekskluderet medlem altid ret til at få sin sag fremlagt på et bestyrelsesmøde inden der træffes afgørelse om eksklusion. En eksklusion vil altid være tidsbegrænset.

§5: Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årlige i april/maj.

Stk. 3: En ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 ugers varsel på hjemmesiden www.racehunde-klubben.dk.

Dagsorden offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsorden jf. Vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse af regnskab

6. Indkomne forslag

7. Godkendelse af vedtægter og retningslinjer.

8. Valg af formand (Hvert 2. år i lige år).

9. Valg af kasserer (Hvert 2 år i ulige år).

10. Valg af bestyrelse (5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 i lige år og 3 i ulige år)

11. Valg af suppleanter(2 suppleanter for 1 år)

12. Valg af revisor og revisor suppleant (1 år)

13. Eventuelt (Her kan intet besluttes)

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, der kan ikke stemmes via fuldmagt, stemmeret kræver fremmøde.

Stk. 6 Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 7 Dirigenten træffer afgørelse om afstemningsform som kan være, skriftlig eller ved håndsoprækning.

§ 6 Bestyrelsen:

Alle valg til bestyrelsen sker ved direkte valg ved fremmøde på en ordinær generalforsamling.

Stemme ret har alle A medlemmer eller alle medlemmer af et husstandsmedlemsskab.

Image module
Se bestyrelsen for RHK